Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor The Stud Store

 

1 Reikwijdte en partijen

(1)

Deze algemene voorwaarden, in de versie die geldt op het moment dat een bestelling wordt geplaatst, zijn van toepassing op de relatie tussen THE STUD STORE, Molukkenstraat 589, 1095 BJ Amsterdam (“Verkoper”) en de klant (“Klant”) en op de transacties in de online webshop www.The Stud Storeamsterdam.com. Bij het plaatsen van een bestelling kan de Klant de Algemene Voorwaarden via de links in de Online Store raadplegen of deze op zijn computer opslaan en/of uitprinten. De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling van de Klant worden echter afzonderlijk naar de Klant verzonden, samen met de contractbevestiging uiterlijk bij levering van de goederen op een duurzaam opslagmedium (bijv. als een e-mail met pdf-bijlage).

(2)

De volgende vennootschap biedt namens de Verkoper de klantenservice voor Nederlandse klanten van de Online Store. De Klant kan met vragen, verzoeken of klachten contact met haar opnemen:

THE STUD STORE, Molukkenstraat 589, 1095 BJ Amsterdam, Nederland

(3)

Het assortiment van de Online Store is uitsluitend gericht op consumenten met vaste woonplaats.

2 Het bestelproces

(1)

De Online Store vormt slechts een uitnodiging aan de Klant om een aanbod te doen tot het aangaan van een koopovereenkomst met betrekking tot de in de Online Store getoonde goederen.

(2)

De Klant kan uit het assortiment van de Verkoper artikelen selecteren en deze in een “Winkelmand” verzamelen door te klikken op de knop “In winkelmand”. Door te klikken op de knop “Bestelling met betalingsverplichting” accepteert de Klant het bindend aanbod om de goederen in zijn Winkelmand te kopen (de “Bestelling”), zulks onverminderd het herroepingsrecht van de Klant ingevolge §7 hierna.

(3)

De waarde van een Bestelling van welke aard ook (brutowaarde van de goederen, inclusief btw, maar uitgezonderd verzendkosten of andere kosten; de “Waarde van de Bestelling”) mag niet meer bedragen dan maximaal € 4.000,- en niet minder dan € 10,-.

(4)

Alvorens een Bestelling te plaatsen kan de Klant de gegevens van zijn Bestelling op ieder moment bekijken en wijzigen door te klikken op de knop “Winkelmand & Kassa”.

(5)

Nadat de Klant zijn Bestelling heeft verzonden, ontvangt hij automatisch per e-mail een ontvangstbevestiging met een overzicht van de gegevens van zijn Bestelling. Deze automatische ontvangstbevestiging vormt geen aanvaarding van het aanbod van de Klant door Verkoper; hierin wordt slechts vastgelegd dat de Verkoper de Bestelling van de Klant heeft ontvangen.

(6)

Een bindende koopovereenkomst komt eerst tot stand wanneer de Klant de Bestelling plaatst, onder de opschortende voorwaarden van het voltooien van de betaling zoals weergegeven in de Bestelling en onder voorbehoud van het bepaalde in lid (10).

(7)

Binnen 7 dagen na ontvangst van de Bestelling zal de Verkoper de Klant een verzendingsnotificatie sturen per e-mail. Echter, in diezelfde periode is de verkoper gerechtigd de Bestelling te annuleren, geheel of gedeeltelijk, zonder dat hij daardoor aansprakelijk wordt voor enige schade die voortvloeit uit een dergelijke annulering.

(8)

Wanneer een Bestelling uit meerdere artikelen bestaat, maar de verzendingsnotificatie slechts enkele artikelen uitdrukkelijk vermeldt die geleverd gaan worden, wordt de overeenkomst ten aanzien van de andere artikelen, al dan niet omdat deze niet leverbaar zijn, ontbonden.

(9)

Het voorgaande geldt onverminderd wanneer de Klant vanwege de door hem geselecteerde betaalwijze de koopprijs al heeft voldaan of al een betaalopdracht heeft gegeven. Indien om welke reden dan de overeenkomst wordt ontbonden, zal de Verkoper de Klant hiervan per e-mail op de hoogte stellen (in geval van contractuele aanvaarding van een deel van de Bestelling zal de Verkoper dit doen tezamen met verzendingsnotificatie ten aanzien van de beschikbare artikelen) en de overeenkomstige (vooruit)betaling onverwijld aan de Klant restitueren.

(10)

De Verkoper kan, binnen de wettelijke kaders, nagaan of de consument in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, alsmede van alle andere feiten en factoren die relevant zijn ter verificatie of het verantwoord is om een overeenkomst op afstand aan te gaan met de Klant. Indien de Verkoper op grond van dit onderzoek meent dat het niet verantwoord is om de overeenkomst aan te gaan, is de Verkoper gerechtigde de Bestelling te annuleren of additionele voorwaarden verbinden aan de overeenkomst.

(11)

De voorgaande bepalingen laat het wettelijke herroepingsrecht van de Klant (zie § 7) onverlet.

(12)

De Overeenkomst wordt gesloten in de Nederlandse taal. De Verkoper zal een exemplaar van de overeenkomst (bestaande uit de Bestelling, de Algemene Voorwaarden, de verzendingsnotificatie en de contractbevestiging) bewaren en in overeenstemming met de vereisten op het gebied van gegevensbescherming per e-mail aan de Klant doorsturen. Een geregistreerde Klant kan de status van zijn bestellingen inzien in zijn persoonlijke Klantomgeving.

(13)

De Klant stemt er mee in dat hij een elektronische (digitale) factuur zal ontvangen. Elektronische facturen zullen aan de Klant worden verzonden als pdf-document als bijlage bij een e-mail.

 

3 Levering, leveringstermijnen, beschikbaarheid van goederen

(1)

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen op het aangegeven afleveradres aan de Klant geleverd. Goederen kunnen uitsluitend binnen Nederland worden geleverd. De volgende gebieden zijn hiervan uitgesloten: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Waar van toepassing zal de Verkoper de Klant gedurende het bestelproces en in de verzendingsnotificatie in kennis stellen van de leveringstermijn. Tenzij anders wordt aangegeven, geldt als leveringstermijn voor standaard zendingen circa 3 tot 6 werkdagen vanaf de verzendingsnotificatie. Nadere informatie over verzendmogelijkheden, de gebruikte vervoerders en het leveringsproces is beschikbaar op de informatiepagina’s van de Online Store.

(2)

Nadat de goederen aan de vervoerder zijn overgedragen, ontvangt de Klant een e-mail met daarin een bevestiging van verzending van de Verkoper en een link waarmee de Klant de verzendstatus van zijn Bestelling kan volgen.

(3)

Indien de Verkoper om redenen buiten zijn invloedssfeer niet in staat is aan de leveringstermijn te voldoen (bijvoorbeeld het niet beschikbaar zijn van goederen wegens het feit dat de eigen leverancier van de Verkoper niet levert of wegens overmacht), zal de Verkoper de Klant hiervan onverwijld in kennis stellen en waar van toepassing een nieuwe verwachte leverdatum noemen. Deze bepaling laat het wettelijke herroepingsrecht van de Klant (zie § 7) onverlet.

 

4 Prijzen en verzendkosten

(1)

Alle op de website van de Verkoper genoemde prijzen zijn inclusief de thans toepasselijke wettelijke btw.

(2)

Waar van toepassing zal de Verkoper de Klant op het bestelformulier, onmiddellijk voordat de Bestelling wordt geplaatst, in kennis stellen van de verzendkosten en eventuele extra kosten, zoals voor een geschenkverpakking. De Klant zal de aangegeven verzendkosten en eventuele extra kosten voldoen.

 

5 Betaling

(1)

VDe Verkoper accepteert uitsluitend de betalingswijzen die tijdens het bestelproces worden getoond.

(2)

Teneinde zichzelf te beschermen tegen het risico van betalingsverzuim door de Klant, behoudt de Verkoper zich het recht voor onder in individuele gevallen bepaalde betalingswijzen uit te sluiten.

 

6 Eigendomsvoorbehoud

De aan de Klant geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper totdat de Klant de volledige koopprijs heeft voldaan.

 

7 Herroepingsrecht

(1)

Consumenten hebben bij verkoop op afstand een fundamenteel wettelijk herroepingsrecht. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen willen wij u als volgt over dit recht informeren:

INSTRUCTIES VOOR HERROEPING

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van dertig dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De uiterste termijn voor herroeping is dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde (niet zijnde de vervoerder) de goederen fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail; zie hieronder voor onze contactgegevens) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoeniet verplicht. U kunt een modelformulier voor herroeping ook van onze website downloaden.

Contactgegevens voor de uitoefening van het herroepingsrecht:

 

Om uw herroepingsrecht per brief uit te oefenen, stuurt u een brief naar:

THE STUD STORE

Molukkenstraat 589

1095 BJ Amsterdam

Nederland

Om uw herroepingsrecht per e-mail uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar: info@thestud.nl

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen door middel van retournering van de goederen verzendt u deze goederen aan:

THE STUD STORE

Molukkenstraat 589

1095 BJ Amsterdam

Nederland

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u uw herroeping van deze overeenkomst aan ons heeft medegedeeld, terug te sturen of bij ons af te leveren. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Wij zullen de kosten dragen voor het terugsturen van de goederen behalve voor gevaarlijke goederen in beperkte hoeveelheden, waaronder Eau de Parfum, Eau de Toilette, Eau de Cologne, After Shave, After Shave Balsem en Deodorant Spray, indien u gebruik maakt van het voorgedrukte retouretiket label dat bij uw bestelling was gevoegd. Anders komen de kosten van het terugsturen van de goederen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Er bestaat geen recht op herroeping in geval van, onder meer, overeenkomsten voor de levering van:

niet-geprefabriceerde goederen die op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument zijn geproduceerd of die duidelijk gepersonaliseerd zijn;

de levering van verzegelde goederen waarvan de verzegeling na levering is verwijderd en die derhalve om gezondheidsredenen of vanuit hygiënisch oogpunt niet kunnen worden geretourneerd.

(2)

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen willen wij u als volgt over het model- herroepingsformulier informeren. U bent echter niet verplicht van dit formulier gebruik te maken.

Model-herroepingsformulier

(U dient dit formulier uitsluitend in te vullen en naar ons op te sturen indien u de overeenkomst wilt herroepen.)

Aan [hier dient de handelaar zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e- mailadres in te vullen]:

Ik/Wij (*) deel/delen (* ) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

(3)

Ter uitbreiding van de wettelijke bepalingen:

 

De Klant kan zijn herroepingsrecht tevens uitoefenen door het desbetreffende artikel samen met het voorgedrukte retouretiket dat bij de zending is meegeleverd binnen de termijn voor herroeping aan de Verkoper retour te zenden; een aparte verklaring is dan niet nodig.

 

8 Garanties

Op de goederen zijn de wettelijke garantierechten van artikel 7:17 lid 2 BW van toepassing. Dit geldt niettegenstaande het wettelijke herroepingsrecht van Klant op grond van § 7. Wij zijn slechts aansprakelijk voor verlies of schade overeenkomstig het bepaalde in § 9.

 

9 Aansprakelijkheid

(1)

De aansprakelijkheid van de Verkoper voor opzet en grove nalatigheid geldt zonder beperkingen. In geval van niet-opzettelijke nalatigheid of van niet als grove nalatigheid aan te merken nalatigheid blijft de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot verlies of schade als gevolg van overlijden, lichamelijk letsel of ziekte, of tot verlies als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van een wezenlijke contractuele verplichting (d.w.z. een contractuele verplichting waarvan de nakoming van essentieel belang is voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij het aangaan van de overeenkomst placht te vertrouwen of mag vertrouwen) zoals uiteengezet onder (2).

(2)

In geval van een tekortkoming in de nakoming van een wezenlijke contractuele verplichting die het gevolg is van tekortkoming of nalatigheid (niet zijnde grove nalatigheid) van de Verkoper, blijft de omvang van zijn aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade die zich in soortgelijke situaties typisch voordoet. Verdere aansprakelijkheid van de Verkoper voor verlies of schade is uitgesloten.

(3)

De bovengenoemde beperkingen ten aanzien van aansprakelijkheid gelden tevens voor de wettelijk vertegenwoordiger en hulppersonen van de Verkoper.

(4)

De bovengenoemde beperkingen ten aanzien van aansprakelijkheid gelden niet indien de Verkoper opzettelijk een gebrek heeft verzwegen of opzettelijk de Klant heeft misleid ten aanzien van de aard van de goederen. Hetzelfde geldt voor vorderingen van Klant uit hoofde van de wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid.

10 Klachten

(1)

Indien de klant een klacht heeft kan hij deze indienen door een e-mail te sturen aan de Klantenservice op info@thestud.nl

(2)

De Klant kan ook een klacht indienen via het online platform voor online geschillenbeslechting (ODR-platform). Het ODR-platform is te vinden via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11 Rechtskeuze en bevoegdheid

(1)

Op overeenkomsten tussen de Verkoper en de Klant, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.

(2)

Deze rechtskeuze alsmede de rechterlijke bevoegdheid worden beheerst door Nederlands recht.